Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Skutecznie działa tylko "miotła" prokuratury?

  • PDF

Ten Pan to wszystko firmuje, warto przypomnieć wszystkim na wstępie!

Jeżeli nie masz problemów, nic Ci nie skradziono, nie przywłaszczono lub nie popełniono jakiegokolwiek przestępstwa na Twoją szkodę, możesz uznać się wielkim szczęściarzem.

 

Obecnie, praca wymiaru sprawiedliwości, co wiadomo również z szerokich medialnych przekazów, statystyk, badania opinii publicznej, pozostawia wiele do życzenia, a nawet czasem urąga wszelkim normom prawnym obowiązującym w takich procesach. Dochodzi nawet do zaniedbań lub celowego działania, skłaniających nieodparcie do uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa przez funkcjonariuszy tego wymiaru. Wobec takiego jednak postępowania człowiek staje dosłownie bezradny.

Prawo, a praktyka w rzeczywistości.

Najczęstszymi ze stosowanych praktyk, jest już na etapie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa, niechęć policji do przyjęcia takiego zawiadomienia, zniechęcanie do jego wnoszenia i przekonywanie pokrzywdzonego, o ile to tylko możliwe, że tak naprawdę sprawa nie nosi znamion czynu zabronionego i pozostawienie pokrzywdzonego samemu sobie, lub udzielenie "porady" w zakresie postępowania cywilnego, które niejednokrotnie toczy się równocześnie, niezależnie od procesu karnego, jeśli chodzi o np. przywłaszczenie rzeczy, pieniędzy itd.

Często też uczestnictwo w takim postępowaniu strony/pokrzywdzonego jest tylko teoretyczne, gdyż rzeczywistego wpływu na czynności on nie ma, mimo że prawo takowe mu gwarantuje. Wnioski złożone w sprawie pozostają bez reakcji na nie, nie nadaje się im biegu procesowego, a także o braku rozpoznania ich pokrzywdzony wcale nie jest informowany, skargi na stan prawny rzeczy oczywiście "okazują" się bezzasadne. Faktycznie na poziomie prokuratur, rozpoznawane przez ten sam organ.

W przykładowej sprawie Prokuratura wszczynając czynności wobec osoby publicznej w drodze wyłączenia materiałów z innego toczącego się postępowania przygotowawczego, pokrzywdzonej nie powiadomiła o takiej czynności, zarówno w postępowaniu z którego materiały wyłączono jak też o czynnościach wskutek tego wyłączenia. Zatem pokrzywdzony w tym postępowaniu został pominięty całkowicie, a pouczenie o prawach pokrzywdzonego Prokuratura dokonała przesyłając pismo, ale już odmawiające śledztwa.

Prokuratura natomiast w zakresie swoich kompetencji zawsze prowadzi postępowanie, jeżeli czyn dotyczy funkcjonariusza państwowego i tu obywatel w żaden sposób nie może liczyć na normalny tryb sprawy i postępowanie.

Cele postępowania, prawo a fakty.

Oczywistym celem postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratora jest wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a także zapewnienie zgodnego z prawem toku postępowania.

Uporczywie w takich przypadkach dąży się jednak już na etapie wstępnym, do "załatwienia" sprawy, gdzie z czynności przeprowadzonych przez prokuratora okazuje się, że prawa pokrzywdzonego nie są wcale respektowane, a uzasadnienie odmówienia postępowania w sprawie, w głównej mierze oparte jest o oświadczenia potencjalnego podejrzanego w sprawie. Do tego dochodzi wystawianie wezwań dla pokrzywdzonego/świadka, bez zachowania należytych przepisów kpk i tak np. świadkowi który wiadomo, że przebywa za granicą wystawia się wezwanie w piątek, na dzień stawiennictwa w poniedziałek, co awizowane/doręczone jest już dzień po tym kiedy świadek miał się stawić. Podjęty kontakt i wyjaśnienie sprawy nie trafia wcale do akt sprawy, a prokuratura kwituje to w uzasadnieniu, że : pomimo prawidłowego wezwania świadka, ten się nie stawił i nie podjął kontaktu z prokuraturą, nawet wbrew istniejącym materialnym dowodom tego. Postępowanie w sprawie skargi o takie działanie, jasnym jest, że skarga była bezzasadna.

Usprawiedliwienie prokuratury jest również takie, że nie ma ona wpływu na to jak doręczana jest poczta. Z tym należy się zgodzić, jednak z całą pewnością doręczyciel nie ma wpływu kiedy przesyłka jest nadawana, bo to czyni prokuratura oraz trybu i właściwości zgodnej z kodeksem postępowania karnego, wystawienia wezwania. Wreszcie to prokuratura wybrała firmę doręczającą jej pisma bo nie czyni tego Poczta Polska.

Realne dokumenty.

O trybie wezwań, informowaliśmy już w naszych wcześniejszych publikacjach na naszych łamach pt. "Czy system władzy w Polsce chroni zwykłego człowieka?" oraz "Głową w mur, czyli sprawy w polskim wymiarze sprawiedliwości.". W drugim z tekstów obiecaliśmy również opublikowanie wezwań wystawionych w sposób o jakim pisaliśmy, wbrew oświadczeniom Prokuratury Generalnej RP oraz Prokuratury Okręgowej w której to rejonie, jedna z ze spraw która jest w naszym zainteresowaniu, ma miejsce. Niestety, w związku z tym, że nadal są prowadzone czynności w sprawach, nie możemy tego opublikować, stanowią materiał dowodowy.

W poprzednich artykułach poruszyliśmy zagadnienie uprawnień świadków oraz zwrotu kosztów stawiennictwa świadka itd. Ponadto w związku ze "współpracą" prokuratur poinformowaliśmy o tym fakcie Prokuraturę Generalną. Prokuratura Generalna w/s dotyczącej świadków odpisała nam :

 

Jednak nie odniosła się udzielając sensownej odpowiedzi. Z treści wyjaśnienia wynika, że zapoznano się z nią bez zrozumienia lub udzielono odpowiedzi dla odczepnego. To samo w sobie oddaje jak Polacy są traktowani przez obrońców swoich praw. Wspomnieć wypada o informacji uzyskanej w sekretariacie, że Prokurator nie przeczytał akt i dlatego tak wystawił wezwanie. Tak więc Waszych spraw prokuratorzy nawet nie czytają !!!

W związku z tym, że w/w Prokurator (sprawca prezentowanego pisma) uznał, iż nasze pismo jest w istocie skargą na działanie Prokuratury, zaprezentował ulubioną dyscyplinę prokuratur "spychologię" kierując nasze pismo "właściwie", co prezentujemy poniżej :

Prokuratura które otrzymała niby to wytyk, udzieliła w tym względzie odpowiedzi którą zamieszczamy w całym jej brzmieniu :

Podkreślić należy zwrot użyty w odpowiedzi "procedowanie", tak więc nikt już nie udziela odpowiedzi i nie sprawdza okoliczności, a proceduje, co jest samo w sobie ważniejsze od meritum zagadnienia. Sprawy nie odpuszczamy i gdy tylko otrzymamy inne materiały, o które usilnie zabiegamy, zaprezentujemy je naszym czytelnikom. Zapraszamy.

Foto free zasoby internetowe szukaj obrazem