Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Prokuratura i Twoje prawa, teoria i rzeczywistość.

  • PDF

Działając w naszym temacie wymiaru sprawiedliwości, przeglądnęliśmy strony internetowe Prokuratur w Polsce pod kątem treści Twoich praw jakie posiadasz w kontakcie z tymi organami. Efekt naszej analizy nie nastraja optymizmem.

 

Co prawda w zależności od lokalizacji danej jednostki informacji jest mniej lub więcej, lecz typowa strona Prokuratury Okręgowej wygląda jak w tym linku. Link odsyła do miejsca na stronie gdzie opisane są Wasze prawa względem tego organu. Na stronie nie ma żadnej informacji dotyczącej zwrotu kosztów stawiennictwa świadkom itd.

Z tego też powodu nasunęły nam się nieodparte pytania względem tego typu informacji, które zadaliśmy w naszym e mailu do Rzecznika Prasowego Prokuratury Generalnej RP o następującej treści :

"...Z aktów prawnych obowiązujących w Polsce, również w odniesieniu do postępowania karnego wynika jednak, że pokrzywdzonego nie musi koniecznie reprezentować adwokat czy radca prawny !!!

Art. 88. § 1. k.p.k. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, 78, 82-84 i 86 § 2. § 2. Pełnomocnikiem instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej może być również radca prawny. § 3. W zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być również radca prawny.

Przy czym art. 77, 78, 82-84 i 86 § 2 k.p.k dotyczą pełnomocnika oskarżonego, a nie świadka czy pokrzywdzonego.

Art. 87. § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. § 2. Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. § 3. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną.

Art. 89. k.p.k. W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nie unormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

-Jak zatem pokrzywdzony wg. wskazanej prokuratury może otrzymać pełnomocnika z urzędu?

-Czy należy rozumieć ten wpis jako lobby na rzecz tych dwóch grup zawodowych, czynionych przez Prokuraturę oraz faworyzowanie i kryptoreklamę tych lokalnych środowisk?

Taki wpis jest z góry mylącym wpisem, a wręcz wprowadzającym w błąd, co do możliwości podjęcia działania przez pokrzywdzonego, odsyłający wprost do przymusu adwokackiego czy radcy prawnego!

-Czy jest to właściwym działaniem informacyjnym na rzecz obywatela, stosownie do roli organu Prokuratury i ciążącego na tym organie obowiązku rzetelnego pouczenia o przysługujących prawach, pomimo odniesienia zamieszczonego na stronie, iż świadek może zapytać prokuratora lub policjanta?

Na stronie tej nie znaleźliśmy również tak istotnego z punktu widzenia pokrzywdzonego/świadka, pouczenia i informacji na temat zwrotu kosztów za podróż świadkowi i innych z tym związanych informacji.

-Czy to oznacza, że Prokuratura Okręgowa np. w Suwałkach i jej podległe rejonowe, nie zwraca takich kosztów stosowanie do obowiązujących przepisów prawa, a brak publicznego umieszczenia tego typu informacji ma powodować mniejszą liczbę osób ubiegających się o takie koszty od Prokuratury?

-Konsekwentnie do pytania o reklamę adwokatów i radców, czy świadkowie i pokrzywdzeni mają się dowiadywać o tych prawach od pełnomocników których reklamuje na swojej stronie internetowej Prokuratura Okręgowa tu przykładowo w Suwałkach?

W odniesieniu do naszych pytań, prezentujemy linki do innych stron Prokuratur Okręgowych, gdzie takie informacje się znajdują np. o zwrocie kosztów podróży :

http://www.poznan.po.gov.pl/koszty.php

http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page

W odniesieniu do prawa świadków i pokrzywdzonych linki do tych praw na innych stronach :

http://poznan.po.gov.pl/pdf/post_karne.pdf

http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page ....."

Z powyższego wynika, że zanim udacie się do prokuratury na wezwanie, dobrze jest przeglądnąć strony nie tylko swojej lokalnej prokuratury ale też i innych. Tam być może znajdziecie więcej informacji Was dotyczących niż tylko takich, jak chce Wasz lokalny organ.

Po otrzymaniu odpowiedzi na nasze pytania niezwłocznie opublikujemy stanowisko Prokuratora Generalnego RP w całości.